ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

หลักสูตร: “การพัฒนากระบวนการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสสำหรับสถานประกอบการ” ครั้งที่ 1


โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ชื่อหลักสูตร:    “การพัฒนากระบวนการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสสำหรับสถานประกอบการ”

ความสำคัญ    ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ในการจ้างงานคนพิการ สัดส่วน 100: 1 โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการสำรวจจำนวนพนักงานในองค์กร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ของทุกปี) จะทำให้ทราบจำนวนการจ้างคนพิการ เช่น มีพนักงาน 2 พันคน ต้องจ้างคนพิการ 20 คน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันการรับคนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ประกอบการต้องการเข้าทำงานนั้นยังเป็นปัญหาอยู่ เมื่อจ้างคนพิการแล้วมักมีสถิติการลาออกบ่อย ตามกฎหมายเปรียบเสมือนไม่ได้จ้างคนพิการตามจำนวนที่ลาออก เช่น จ้างคนพิการไว้ 100 คน มีการลาออก 20 คน เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาการต้องชดเชยเงินเข้ากองทุนฯ เต็มจำนวน คือ 20 คน x 109,500 บาท = 2,190,000 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องรับผิดชอบรอบด้าน
          ในต่างประเทศก็มีกฎหมายส่งเสริมการจ้างคนพิการเช่นกัน เช่น มาเลเซีย ต้องรับคนพิการในสัดส่วน 100: 1.8 เวียดนาม 100: 3 จีน 100: 2 แถบยุโรปที่อิตาลี สัดส่วนสูงถึง 100: 7 ทำให้พอคาดการณ์ทิศทางได้ว่า สัดส่วนการจ้างงานตามมาตรา 33 นั้น มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังในระยะยาว  ผู้ประกอบการจึงควรร่วมมือกันในการส่งเสริมด้านอาชีพคนพิการแทน ซึ่งทำได้หลากหลายรูปแบบตามกรอบกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 35  ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และควรมีกระบวนการที่ย้อนกลับมาแก้ปัญหาการจ้างงานของผู้ประกอบการเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ดังนั้นทางออกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผู้ประกอบการ คือ การนำวิธีการต่างๆ ตามมาตรา 35 มาปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการพบกับทางออกต่างๆ มากมายหลังการอบรม ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของแต่ละสถานประกอบการนั้นๆ หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน ก็จะแตกต่างจากการตัดสินใจไม่รับคนพิการเข้าทำงาน ดังนั้นหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเขียนแผนงานของแต่ละองค์กรของตนได้เอง เพื่อนำกลับไปนำเสนอให้กับฝ่ายบริหารในการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการต่อไป

ข้อเสนอแนะสำคัญ    
1.       เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และการเตรียมตัวการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ พ.ศ.2550 อย่างยั่งยืน อีกทั้งหากบริษัทหรือองค์กรของท่านที่กำลังประสบปัญหาการลาออกของคนพิการระหว่างปี ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำคนพิการให้เข้าร่วมงานกับท่านได้ตลอดปี 2559 นี้
2.       “กระบวนการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสสำหรับสถานประกอบการ” นี้ได้รับรางวัลพิเศษ (ด้านวิธีคิดและกระบวนการ)  IAUD Award ประจำปี 2014 จากประเทศญี่ปุ่น


ค่าลงทะเบียน 
ราคา 1,900 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาท) จำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง
(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

สิ่งที่ได้รับ      
1.       ใบประกาศนียบัตร ใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน พ.ศ.2545 (สถานประกอบการที่มีพนักงานถึง 100 คนขึ้นไป ต้องฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้พนักงานจำวน 50%)
2.       เอกสารสำหรับการอบรมรวมแผนงาน จำนวนกว่า 230 หน้า ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทางออกของวิธีการต่างๆ กว่า 90 ตัวอย่าง ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ต้องส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มูลค่า 109,500 บาทต่อคน) แม้ว่าจะไม่จ้างงานคนพิการ
3.       ลิงก์ข้อมูลคนพิการที่ลงทะเบียนต้องการเข้าทำงานกับสถานประกอบการหลังการอบรม
4.       ร่วมงานนัดพบแรงงานคนพิการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2 ครั้ง (ในเดือนตุลาคม 2559 จำนวนน 1 ครั้ง และ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 1 ครั้ง) โดยทางบริษัทฯ จะประสานงาน ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้คนพิการเข้ามาร่วมสัมภาษณ์งาน
5.       ส่วนลดเต็มมูลค่าลงทะเบียน หากตัดสินใจร่วมโครงการตามมาตรา 35 สำหรับปี 2560 กับทางบริษัทฯการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรของสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
“การพัฒนากระบวนการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ”
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
(ภายใต้โครงการหลัก “PWD FORWARD 2016-2020” เพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33)
สถานที่ โรงแรมปริ้นซ์ตั้นพาร์คสวีท (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร:         นายปรีดา ลิ้มนนทกุล (กรรมการผู้จัดการ บจก.พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์)
                   (รางวัล Ashoka Fellow ประจำปี 2557 นักกิจการเพื่อสังคม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ)

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และคูปองทานอาหารกลางวัน
09.30-10.15 น. ไฮไลท์กฎหมายการจ้างงานคนพิการ (ตามราชกิจานุเบกษาล่าสุด 28 พ.ค.2558)
10.15-11.00 น. บรรยาย “รู้เขารู้เรา เข้าใจคนพิการ” และ Workshop 1: วิเคราะห์ความพิการของคนพิการ
                   (แทรกให้ความรู้และข้อมูลด้านการปรับปรุงพื้นที่สำหรับคนพิการ)
11.00-11.15 น. เบรกทานอาหารว่าง 15 นาที
11.15-12.15 น. บรรยาย “กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ”
และ ตัวอย่างทางออกการจ้างงงานคนพิการตามมาตรา 35
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (ชั้น 1)
13.15-14.00 น. แบ่งกลุ่มทำ Workshop 2: ออกแบบความต้องการและตำแหน่งงานคนพิการสำหรับองค์กร
14.00-14.30 น. นำเสนอและร่วมวิพากษ์ผลการออกแบบการแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการ
14.30-14.45 น. เบรกทานอาหารว่าง 15 นาที
14.45-15.45 น. บรรยาย “ทางออกการแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการ”
15.45-16.00 น.          ตอบคำถาม และจบการอบรม
                   หลังอบรม ส่งแบบสอบถาม รับใบเสร็จ และใบประกาศนียบัตร
..........................................................................
สำรองที่นั่ง จำนวนจำกัด เพียง 40 ที่นั่ง
โอนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 1,900 บาทต่อ 1 ที่นั่ง
บัญชีชื่อ “บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด”
1.       ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  391-266-0582
2.       ธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 924-025-9300

ผู้ประสานงาน: คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866
ใบโอนเงิน หรือสลิปเอทีเอ็ม พร้อมเอกสารยืนยันการเข้าร่วมการอบรม ที่โทรสารหมายเลข 02-571-4822
หรือสแกนเอกสารส่งทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com


ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมครั้งที่ 1การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/