ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

โครงการ Workable "พิการแต่ทำงานได้"

สวัสดีครับ คนพิการ ทุกท่าน

ผมมีโครงการดีๆ มาแบ่งปัน คือ ผมได้จัดทำโครงการ 5 ปีขึ้นมา เพื่อให้คนพิการที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพถาวรอย่างแท้จริง อีกทั้งจะเป็นการกระจายสิทธิ์คนพิการให้ได้รับอย่างทั่วถึง จากการที่คนพิการที่ร่วมโครงการ เมื่อมีอาชีพที่มีรายได้ดี อย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาท ขึ้นไปแล้ว ควรให้โอกาสคนพิการคนอื่นในปีต่อๆ ไป เรียกโครงการนี้ว่า PWD FORWARD 2016-2020 และมีโครงการรองชื่อว่า โครงการ "Workable 2016-2020 พิการแต่ทำงานได้" โดยจะมีการบูรณาการแบบองค์รวมร่วมกับนักธุรกิจเพื่อหาอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการ ขายได้จริง มีตลาดรองรับ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัด ร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความตั้งใจจริงจะช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ และไม่ต้องการละเมิดสิทธิ์คนพิการ
  • ปีที่ 1 ค.ศ.2016 (พ.ศ.2559) เตรียมงานร่วมกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย
  • ปีที่ 2 ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560) เริ่มการอบรมรุ่นที่ 1 (ประมาณ 200 คน) และพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ 25 โครงการร่วมกับนักธุรกิจ และคณะโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ปีที่ 3 ค.ศ.2018 (พ.ศ.2561) อบรมรุ่นที่ 2 (ประมาณ 200-400 คน ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย) และส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ 25 โครงการ (ประมาณ 300 คน)
  • ปีที่ 4 ค.ศ.2019 (พ.ศ.2562) อบรมรุ่นที่ 3 (ประมาณ 500 คน ร่วมกับอีก 5 มหาวิทยาลัย) และส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ 25 โครงการ (ประมาณ 1,000 คน)
  • ปีที่ 5 ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) อบรมรุ่นที่ 4 (ประมาณ 1,000 คน ร่วมกับอีก 10 มหาวิทยาลัย) และส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ 25 โครงการ (ประมาณ 2,000 คน)
ภาพรวมในปีที่ 2 ที่รับสมัครคนพิการ จาก 200 คน เราได้แล้ว 117 คน ของ 3 องค์กร และกำลังมีเพิ่มเติมอีกหลายบริษัท คือ 
  1. ธนาคารออมสิน จำนวน 90 คน
  2. บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 23 คน
  3. บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4 คน
  4. อยู่ในระหว่างประสานงานกับอีกหลายบริษัท จำนวนรวม 83 คน
ที่เรายังขาดอีก 83 คน รายละเอียดตามลิงก์นี้ครับ

เชิญชวนคนพิการ ที่ไร้สังกัด หรืออยู่ในสังกัด แต่ชีวิตยังคงเหมือนเดิม ทำเดิมๆ ทุกปี อยากทดลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง อีกทั้งความรู้ในครั้งใหม่นี้ ที่เราร่วมกับคณะโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับวิทยากรรับเชิญที่มีคุณภาพ จะสามารถเปลี่ยนแปลงคนพิการที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

คำมั่นสัญญาครั้งนี้คือ คนพิการที่ร่วมโครงการทุกคน จะมีอาชีพ 100% ทุกคน อีกทั้งคนพิการที่ผ่านการอบรมจากเราจะมีความสามารถกลับไปช่วยคนพิการในพื้นที่ตัวเองได้อีกด้วย กับโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ในปีถัดๆ ไป ได้  เรามีโครงการที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยอีกหลายโครงการเพื่อตอบสนองการมีอาชีพ การมีรายได้ อย่างแท้จริงให้คนพิการ เรามาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยด้วยมือของคนพิการเอง 

ด้วยความนับถือ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล

บริษัท พีดับบลิวดี อาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด

..........................................................................
รับสมัครคนพิการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ได้ 3 วิธี
1)      ส่งข้อมูลคนพิการ (ประวัติ ภาพถ่าย สำเนาบัตรคนพิการ) ทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือนัดหมายสัมภาษณ์
2)      ติดต่อกลับ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866 เพื่อพูดคุยเบื้องต้น ซึ่งสามารถสรุปได้ทันทีว่าจะเข้าร่วมโครงการ ได้หรือไม่ หรือนัดหมายสัมภาษณ์
3)      เดินทางมาสัมภาษณ์ร่วมโครงการด้วยตนเอง ที่บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ที่ตั้ง 93/43 ม.1 (หมู่บ้านเปี่ยมสุข) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (เตรียมเอกสาร 1.สำเนาบัตรคนพิการ 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี) 5.รูปถ่าย 1” (ถ้ามี) กรุณาแต่งกายสุภาพ)
..........................................
โครงการ Workable “พิการแต่ทำงานได้” 2016-2020

แนวคิด: ปัจจุบันคนพิการจำนวน 1.6 ล้านคน มีเพียง 3.8 หมื่นคนที่มีความรู้ระดับ ปวส. ขึ้นไปถึงปริญาเอก ส่วนใหญ่กว่า 1.56 ล้านคนมีความรู้ในระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา ดังนั้น แนวคิดหลักของโครงการ คือ การเร่งให้ความรู้กับคนพิการ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือเพียงพอต่อการประกอบอาชีพอิสระ
วัตถุประสงค์:
1)      ต้องให้คนพิการรู้จักสิทธิ์ของตนเอง และผู้ดูแลคนพิการ อย่างถ่องแท้
2)      ต้องให้คนพิการมีความรู้เพียงพอตามที่สถานประกอบการมีความต้องการรับเข้าทำงาน
3)      ต้องให้คนพิการมีความรู้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพอิสระ
4)      ต้องให้กลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคม แฟรนไชน์ เอสเอ็มอี เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ธุรกิจสำหรับคนพิการ
5)      ต้องเป็นทางออกที่ดี และสามารถขจัดปัญหาการจ้างงานให้กับสถานประกอบการได้จริง
6)      ต้องเป็นโครงการที่ไม่มีการละเมิดสิทธิ์คนพิการ
ลักษณะการดำเนินการ:
1)      จัดทำกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ” เพื่อให้สถานประกอบการมีความเข้าใจถึงทางออกแบบองค์รวม และนำวิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ หรืออาจจะมีความไว้วางใจร่วมงานกับทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
2)      จัดทำกิจกรรมสัญจร “จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ” ลงพื้นที่บรรยายสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามต่างจังหวัด 8-10 จังหวัด และประชาสัมพันธ์ “โครงการ Workable พิการแต่ทำงานได้” และ “โครงการอบรมหลักสูตรวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อเชิญชวนให้คนพิการเข้าร่วมโครงการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการได้จริง
3)      จัดกิจกรรม “โครงการ Workable พิการแต่ทำงานได้” ที่คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตามมาตรา 35 หัวข้อ “ฝึกงาน” เป็นระยะเวลา 4 เดือน และอีก 2 เดือน คนพิการกระจายตัวไปฝึกงาน
4)      ระหว่างจัดกิจกรรมอบรม 4 เดือนที่ คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น จะจัดทำกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาธุรกิจสำหรับคนพิการ” เพื่อให้กลับไปนำธุรกิจต่างๆ มานำเสนอสถานประกอบการที่ต้องจ้างงานคนพิการจำนวนกว่า 500-1,000 คน โดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35
5)      ระหว่างจัดกิจกรรมอบรม 4 เดือนที่ คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น จะจัดกิจกรรม “นิทรรศการธุรกิจสำหรับคนพิการและโครงการด้านการเกษตรสำหรับคนพิการ ตามมาตรา 35” เพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมโยงให้กับคนพิการที่ต้องการใช้สิทธิ์ของตนเอง จากสถานประกอบการที่ต้องจ้างคนพิการ
รายละเอียดระหว่างการอบรม:
1)      อบรมหลักสูตร 5 หลักสูตร คือ
-          หลักสูตร “เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ”
-          หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน”
-          หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร”
-          หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์”
-          หลักสูตร “ช่างเครื่องปรับอากาศ”
2)      สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าภาพงบประมาณ อาทิเช่น ธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
3)      สำหรับหลักสูตร “ช่างเครื่องปรับอากาศ” หลังอบรมและฝึกงานเสร็จระหว่าง พ.ค.-ต.ค. 59 จะมีการทดสอบเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรเพิ่มเติม จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ.2561 ถัดไป หากต้องการประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ สามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 รับเครื่องมือช่างเครื่องปรับอากาศได้
4)      สำหรับหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ” “เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน” “เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร” “เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์” เมื่อคนพิการจบการอบรมและฝึกงาน ที่มีความประสงค์จะหาประสบการณ์ มีโอกาสเข้าร่วมงานตามมาตรา 33 กับสถานประกอบการ หากสอบสัมภาษณ์ผ่าน
5)      สำหรับหลักสูตร “เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ” “เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน” “เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร” “เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์” เมื่อคนพิการจบการอบรมและฝึกงาน ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ สามารถเลือกทำธุรกิจสำหรับคนพิการ ประมาณ 15-25 ธุรกิจ เช่น ช่างเครื่องปรับอากาศ ธุรกิจด้านการเกษตร พืชเกษตรส่งออก เป็นต้น จากการสนับสนุนจากสถานประกอบการตามมาตรา 35
6)      ระหว่างการอบรม โครงการมีที่พักใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แต่คนพิการสามารถตัดสินใจจัดหาที่พักเองได้ ตามเหตุผลอันสมควรและดุลพินิจของทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อสิ่งที่ได้รับระหว่างร่วมโครงการ)
สิ่งที่ได้รับระหว่างร่วมโครงการ:
1)      ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะวันที่มีการอบรม ฝึกงาน รวม 6 เดือน วันละ 300 บาท
2)      ได้รับการทานอาหารกลางวัน 1 มื้อ ทุกวันตลอดการอบรมและฝึกงาน (ในช่วงฝึกงานได้รับเป็นเงินค่าอาหารกลางวันแทน)
3)      ได้รับที่พักฟรี เดือนละ 2,000 บาท ตลอด 6 เดือน ซึ่งในระหว่างอบรมจะพักที่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และในช่วงฝึกงานต้องหาที่พักเอง หรือตลอดโครงการหากตัดสินใจดูแลตัวเอง จะเดินทางไปกลับเอง ก็รับเงิน 2,000 บาทต่อเดือนไปดูแลเอง
4)      ได้รับการบริการรถรับ-ส่ง เดินทางระหว่างหอพักกับมหาวิทยาลัย ตลอดการอบรม ส่วนการฝึกงานจะได้รับค่าเดินทางไปดูแลเองคนละ 1,500 บาทต่อ 1 เดือน หรือหากเดินทางไปกลับเองจะได้รับเงินส่วนนี้พร้อมกับค่าที่พัก
5)      ได้รับเสื้อประจำโครงการจำนวน 2 ตัว
6)      ได้รับเอกสารหรือหนังสือสำหรับการเรียนการสอน ตลอดการอบรมและฝึกงาน
7)      ได้รับชุดเครื่องเขียนสำหรับการฝึกอบรมและฝึกงาน 1 ชุด
8)      ได้รับกระเป๋าประจำโครงการจำนวน 1 ใบ
ประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับ:
1)      ได้เรียนรู้เรื่องสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้
2)      ได้รับความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าทำงานกับสถานประกอบการ หรือความรู้และแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ
3)      มีสิทธิที่จะเลือกเข้าทำงานตามมาตรา 33 กับสถานประกอบการ หรือไม่ทำก็ได้ หรือจะใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 กับกลุ่มนักธุรกิจที่ออกแบบธุรกิจสำหรับคนพิการ ที่มีสถานประกอบการเข้ามาสนับสนุนในปี 2561 หรือตัดสินใจทำธุรกิจเองก็ได้
.....................................................
รับสมัครคนพิการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ได้ 3 วิธี
4)      ส่งข้อมูลคนพิการ (ประวัติ ภาพถ่าย สำเนาบัตรคนพิการ) ทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือนัดหมายสัมภาษณ์
5)      ติดต่อกลับ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866 เพื่อพูดคุยเบื้องต้น ซึ่งสามารถสรุปได้ทันทีว่าจะเข้าร่วมโครงการ ได้หรือไม่ หรือนัดหมายสัมภาษณ์
6)      เดินทางมาสัมภาษณ์ร่วมโครงการด้วยตนเอง ที่บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ที่ตั้ง 93/43 ม.1 (หมู่บ้านเปี่ยมสุข) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. (เตรียมเอกสาร 1.สำเนาบัตรคนพิการ 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี) 5.รูปถ่าย 1” (ถ้ามี) กรุณาแต่งกายสุภาพ)
คุณสมบัติคนพิการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ:
1)      เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ (หรือสมุดคนพิการ)
2)      เป็นผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อ-นามสกุล ระบุหลังบัตรประจำตัวคนพิการ
3)      มีอายุระหว่าง 18-55 ปี
...................................................

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/