ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

22 กันยายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 4 ตอนที่ 2/2 อบรมช่วงบ่าย

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในช่วงบ่าย การบรรยายและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการแบบองค์รวม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับรางวัลพิเศษ IAUD AWARD 2014 ขององค์กร International Association of Universal Design จากประเทศญี่ปุ่น โดยในกระบวนการนั้นอาศัยฐานข้อมูลสำคัญที่คนพิการ 1.56 ล้านคนจาก 1.6 ล้านคน ทั่วประเทศ มีการศึกษาต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ถึงระดับประถมศึกษา (นับรวมเด็กพิการแรกเกิดถึงวัยเด็ก) ซึ่งเป็นตัวแปรใหญ่ที่ทำให้การส่งเสริมการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพของคนพิการไม่ประสบความสำเร็จ

ส่วนตัวผมทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพมาตั้งแต่ปี 2551 พบว่า คนพิการมีความต้องการมีอาชีพมีงานทำสูง แต่ขาดองค์ความรู้และการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ทำให้การส่งเสริมอาชีพโดยภาพรวมไม่มีทิศทางที่ชัดเจน อีกทั้งการใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริมอาชีพไปที่ตัวคนพิการโดยตรงนั้น มีจำนวนมากหลายร้อยล้านบาทต่อปี แต่คนพิการก็ยังไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในด้านการมีรายได้ ได้จริง

ดังนั้น ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงใช้ความพยายาม ที่จะสร้างระบบองครวมในการจัดการด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการ ควบคู่กับการเผยแพร่นวัตกรรมทางกระบวนการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตามกรอบภารกิจของตนเอง หรือของแต่ละหน่วยงาน โดยพุ่งเป้าหมายไปที่การส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างแท้จริง

ผมหวังว่า หลังจากผ่านขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" แล้วตลอด 4 เดือน จะมีสถานประกอบการที่เห็นเจตนารมย์ความตั้งใจของเรา และให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ หรืออาจจะนำไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ อย่างแท้จริงร่วมกันครับ

ชมภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ลิงก์
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2016/10/5_3.html


บทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/