ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจ สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2

ชื่อโครงการลำดับที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจ สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2
“การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้คนพิการสำหรับสถานประกอบการ”
ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
ภายใต้โครงการ “PWD FORWARD 2016-2020”
เพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33


ความเป็นมา:
          ปัจจุบันผู้ประกอบการทั่วประเทศ ประสบปัญหาการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดไว้ตามสัดส่วน 100 ต่อ 1 มีจำนวนรวมมากถึงกว่า 5 หมื่นตำแหน่ง จากหลายสาเหตุเช่น คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน สถานที่ยังไม่เหมาะต่อการทำงานของคนพิการ เจตคติที่มีต่อคนพิการในด้านการทำงาน ความพร้อมของคนพิการ เป็นต้น ทำให้ทางออกของผู้ประกอบการที่ควรนำมาแก้ปัญหา คือ การปฏิบัติตามมาตรา 35 ที่กำหนดให้มีหลายทางเลือก เช่น การให้ใช้สถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ การฝึกงานฝึกอบรม การจ้างเหมาบริการ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ของผู้ประกอบการ เป็นต้น
          บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไม่แสวงกำไร ดำเนินการด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาอาชีพคนพิการ รวมถึงการบริหารจัดการแก้ปัญหาการจ้างงานให้กับผู้ประกอบการ จากประสบการณ์กว่า 8 ปี จึงริเริ่มโครงการระยะยาว 5 ปี เพื่อมุ่งมั่นแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อโครงการหลัก PWD FORWARD 2016-2020 และมีโครงการย่อยอีก 9 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการตามมาตรา 35” โดยทุกโครงการจะหลอมรวมพุ่งเป้าหมายกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานในที่สุด เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์:
1.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านความเข้าใจคนพิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
2.  เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมให้กับคนพิการ
3.  เพื่อนำธุรกิจที่เหมาะสมให้กับคนพิการ ไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาจ้างงานคนพิการ

กลุ่มเป้าหมาย:
        การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการตามมาตรา 35 เป็นการอบรมเชิงคุณภาพ จึงควรมีผู้เข้ารับการอบรมรวมไม่เกิน 50 ท่าน เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการจัดแบ่งกลุ่ม และนำเสนอผลงานกลุ่ม ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1.  ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์ (เมื่อผ่านการอบรม จะเป็นผู้นำเสนอโครงการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 33) จำนวน 30-40 ท่าน


กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 2
“การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้คนพิการสำหรับสถานประกอบการ (ต้องจ้างคนพิการ)”
ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
ภายใต้โครงการ “PWD FORWARD 2016-2020” เพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33
สถานที่ โรงแรมปริ้นซ์ตั้นพาร์คสวีท (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
________________________________

วิทยากร ท่านที่ 1: นายปรีดา ลิ้มนนทกุล (กรรมการผู้จัดการ บจก.พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์)
                       (รางวัล Ashoka Fellow ประจำปี 2557 นักกิจการเพื่อสังคม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ)
วิทยากร ท่านที่ 2: นายทรงพล เอาเจริญภักดิ์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และคูปองทานอาหารกลางวัน
09.30-10.15 น. ไฮไลท์กฎหมายการจ้างงานคนพิการ (ตามราชกิจานุเบกษาล่าสุด 28 พ.ค.2558)
                   (นักธุรกิจทุกท่านต้องรู้จริงเรื่องกฎหมายเพื่อให้สถานประกอบการมั่นใจ)
10.15-11.00 น. บรรยาย “รู้เขารู้เรา เข้าใจคนพิการ” และ Workshop 1: วิเคราะห์ความพิการของคนพิการ
                   (แทรกให้ความรู้และข้อมูลด้านการปรับปรุงพื้นที่สำหรับคนพิการ)
11.00-11.15 น. เบรกทานอาหารว่าง 15 นาที
11.15-12.15 น. บรรยาย “กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ”
และ ตัวอย่างธุรกิจที่เป็นทางออกแทนการจ้างงงานคนพิการตามมาตรา 35
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (ชั้น 1)
13.15-14.00 น. แบ่งกลุ่มทำ Workshop 2: พัฒนาธุรกิจของท่านเพื่อสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ
14.00-14.30 น. นำเสนอและร่วมวิพากษ์ผลการพัฒนาธุรกิจของท่านเพื่อสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ
14.30-14.45 น. เบรกทานอาหารว่าง 15 นาที
14.45-15.45 น. บรรยาย “ทางออกการแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการจากการพัฒนาธุรกิจ”
15.45-16.00 น.          ตอบคำถาม และจบการอบรม

                   หลังอบรม ส่งแบบสอบถาม รับใบเสร็จ และใบประกาศนียบัตร

..........................................................................


ค่าลงทะเบียน 
ราคา 1,900 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาท) จำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง
(รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

สิ่งที่ได้รับ      
1.       ใบประกาศนียบัตร ใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน พ.ศ.2545 (สถานประกอบการที่มีพนักงานถึง 100 คนขึ้นไป ต้องฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้พนักงานจำวน 50%)
2.       เอกสารสำหรับการอบรมรวมแผนงาน จำนวนกว่า 230 หน้า ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทางออกของวิธีการต่างๆ กว่า 90 ตัวอย่าง ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ต้องส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มูลค่า 109,500 บาทต่อคน) แม้ว่าจะไม่จ้างงานคนพิการ
3.       ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับสถานประกอบการที่ต้องจ้างคนพิการเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจของท่าน

การชำระเงิน

สำรองที่นั่ง จำนวนจำกัด เพียง 40 ที่นั่ง
โอนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 1,900 บาทต่อ 1 ที่นั่ง (สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)
หมายเหตุ: สามารถนำเงินค่าลงทะเบียนมาชำระในวันอบรมได้

บัญชีชื่อ “บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด”
1.       ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  391-266-0582
2.       ธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 924-025-9300

ผู้ประสานงาน: คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866
ใบโอนเงิน หรือสลิปเอทีเอ็ม พร้อมเอกสารยืนยันการเข้าร่วมการอบรม ที่โทรสารหมายเลข 02-571-4822

หรือสแกนเอกสารส่งทางอีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com
ดาวน์โหลดแบบตอบรับที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVR284NkxabnhUSTQ/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฉบับเต็ม https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVb2VpSjI5T1h4VXc/view?usp=sharing

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/