ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

26 ตุลาคม 2559 @ การประชุมดำเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติหลักสูตรและโครงการหลังพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฝึกงานคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ

หลังการลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด กับบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้มีการประชุมถึงการยื่นเรื่องกับหน่วยงานราชการในลำดับต่างๆ ซึ่งในลำดับที่ 1 นั้นจะเป็นการยื่นเรื่องขออนุมัติหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตามระเบียบ ต้องยื่นเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ และเป็นการภายในที่ทางผู้ว่าราชการ จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกงานเป็นผู้พิจารณา เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นต้น ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

เมื่อได้รับการอนุมัติหลักสูตรแล้ว ในลำดับที่ 2 คือการยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการ โดยยื่นกับจัดหางานจังหวัดในกรณีต่างจังหวัด ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น หนังสือความร่วมมือกับสถานศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้องของคนพิการตามระเบียบราชการ (ฟอร์ม กกจ.พก.1)  เป็นต้น ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

และในลำดับสุดท้าย ลำดับที่ 3 คือ การยื่นแบบฟอร์ม จพ. ที่สถานประกอบการยื่นแจ้งความประสงค์ดำเนินการตามกฎหมายการจ้างงานตามมาตรา 33, 34 และ 35 กับ พมจ.จังหวัด (ในกรณีต่างจังหวัด) ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2560

ระหว่างการประชุม ผมรอรับหนังสือข้อตกลงความร่วมมือคู่ฉบับ

ภาพบรรยากาศการพูดคุยประชุมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ของการยื่นเอกสาร

ผมต้องขอขอบพระคุณ คุณธวัชชัย วงษ์มณฑล และคุณพัชณี มีนรัตนาคร ผู้จัดการส่วนและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และทีมงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ที่มีความเข้าใจ และได้ใช้ความพยายาม ร่วมกันในการยื่นเอกสารขออนุมัติหลักสูตร ส่วนผมก็ช่วยประสานงานที่ส่วนกลาง ทำให้ต่างเห็นอุปสรรคปัญหาต่างๆ และส่วนตัวผมถือว่าทาง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้เป็นต้นแบบของสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ที่ได้นำร่องดำเนินการโครงการฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 เป็นรายแรก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะกลายเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไปครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/