ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สำหรับคนพิการ (ตามมาตรา 35) ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 มีนาคม 2559)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจ สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1
ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
ภายใต้โครงการ “PWD FORWARD 2016-2020” เพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการ
สถานที่ C ASEAN อาคาร Cyber World ถนนรัชดาภิเษก
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00-19.00 น.

วิทยากร ท่านที่ 1: นายปรีดา ลิ้มนนทกุล (กรรมการผู้จัดการ บจก.พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์)
วิทยากร ท่านที่ 2: นางสุนีย์ สายสุพัฒน์ผล (อดีต รองเลขาธิการ พก. กระทรวงพัฒนาสังคมฯ)
วิทยากร ท่านที่ 3: นายทรงพล เอาเจริญภักดิ์ (ครูฝึกชำนาญการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

13.00-14.00 น. บรรยายกฎหมายการจ้างงานคนพิการ แหล่งทุนตามกฎหมาย  และความรู้ความพิการของคนพิการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
14.00-14.30 น. Workshop 1: วิเคราะห์ความพิการของคนพิการ
14.30-15.00 น. Workshop 2: ออกแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับความพิการ (รายธุรกิจ)
15.00-15.45 น. Workshop 3: ธุรกิจต้นแบบ (ของกลุ่ม) ที่สอดคล้องกับความพิการ (รายกลุ่ม)
15.45-16.00 น. เบรกทานอาหารว่าง 15 นาที
16.00-17.00 น. นำเสนอธุรกิจของแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 5 นาที)
17.00-18.00 น. วิเคราะห์ วิพากษ์ แต่ละธุรกิจของแต่ละกลุ่ม
18.00-18.45 น. บรรยายตัวอย่างธุรกิจสำหรับคนพิการ ที่มีการอนุมัติตามมาตรา 35 พร้อมโมเดลที่ต้องการขอความร่วมมือจริง (กรณีได้พื้นที่ในห้าง Discount Store)
18.45-19.00 น. ตอบคำถาม, เบรกพักจบการอบรม, จบการอบรม

หมายเหตุ: สำรองที่นั่ง จำนวนจำกัด เพียง 50 ที่นั่ง
สนับสนุนโดย: กลุ่มนักธุรกิจเอสเอ็มอี (สนับสนุนสถานที่ อาหารว่าง อุปกรณ์สำหรับการบรรยาย)
ผู้ประสานงาน: คุณณัฐ 086-409-6936 , ID LINE: nat.nsk
ลิงก์ ลงทะเบียนhttp://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/18.html
ส่งแฟกซ์ยืนยันการร่วมอบรม: 02-571-4822
หรืออีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com

............................................................

ชื่อโครงการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจ สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1
ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
ภายใต้โครงการ PWD FORWARD 2016-2020 เพื่อขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33

ความเป็นมา:
     ปัจจุบันผู้ประกอบการทั่วประเทศ ประสบปัญหาการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดไว้ตามสัดส่วน 100 ต่อ 1 มีจำนวนรวมมากถึงกว่า 5 หมื่นต่ำแหน่ง จากหลายสาเหตุเช่น คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน สถานที่ยังไม่เหมาะต่อการทำงานของคนพิการ เจตคติที่มีต่อคนพิการในด้านการทำงาน ความพร้อมของคนพิการ เป็นต้น ทำให้ทางออกของผู้ประกอบการที่ควรนำมาแก้ปัญหา คือ การปฏิบัติตามมาตรา 35 ที่กำหนดให้มีหลายทางเลือก เช่น การให้ช้สถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ การฝึกงานฝึกอบรม การจ้างเหมาบริการ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ของผู้ประกอบการ เป็นต้น
        บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไม่แสวงกำไร ดำเนินการด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาอาชีพคนพิการ รวมถึงการบริหารจัดการแก้ปัญหาการจ้างงานให้กับผู้ประกอบการ จากประสบการณ์กว่า 8 ปี จึงริเริ่มโครงการระยะยาว 5 ปี เพื่อมุ่งมั่นแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อโครงการหลัก “PWD FORWARD 2016-2020 และมีโครงการย่อยอีก 9 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการตามมาตรา 35” โดยทุกโครงการจะหลอมรวมพุ่งเป้าหมายกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานในที่สุด เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์:
1.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านความเข้าใจคนพิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
2.  เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมให้กับคนพิการ
3.  เพื่อนำธุรกิจที่เหมาะสมให้กับคนพิการ ไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาจ้างงานคนพิการ

กลุ่มเป้าหมาย:
        การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการตามมาตรา 35 เป็นการอบรมเชิงคุณภาพ จึงควรมีผู้เข้ารับการอบรมรวมไม่เกิน 50 ท่าน เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการจัดแบ่งกลุ่ม และนำเสนอผลงานกลุ่ม ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1.  ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์ (เมื่อผ่านการอบรม จะเป็นผู้นำเสนอโครงการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 33) จำนวน 30-40 ท่าน

2.  ผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องจ้างงานคนพิการ จำนวน 10-20 ท่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/